Piłki lekarskie (9)

Piłka lekarska 1,350kg

Piłka lekarska 1,350kg

Piłka lekarska. Łatwy chwyt. Obwód 67,5cm, średnica 21,5cm. Waga 1,350kg.

131,22 zł
Piłka lekarska 1kg

Piłka lekarska 1kg

Piłka lekarska. Łatwy chwyt. Obwód 67,5cm, średnica 21,5cm. Waga 1kg.

101,94 zł
Piłka lekarska 2,300kg

Piłka lekarska 2,300kg

Piłka lekarska. Łatwy chwyt. Obwód 67,5cm, średnica 21,5cm. Waga 2,300kg.

173,61 zł
Piłka lekarska 2kg

Piłka lekarska 2kg

Piłka lekarska. Łatwy chwyt. Obwód 67,5cm, średnica 21,5cm. Waga 2kg.

161,49 zł
Piłka lekarska 3,200kg

Piłka lekarska 3,200kg

Piłka lekarska. Łatwy chwyt. Obwód 67,5cm, średnica 21,5cm. Waga 3,200kg.

211,96 zł
Piłka lekarska 3kg

Piłka lekarska 3kg

Piłka lekarska. Łatwy chwyt. Obwód 67,5cm, średnica 21,5cm. Waga 3kg.

186,73 zł
Piłka lekarska 4,500kg

Piłka lekarska 4,500kg

Piłka lekarska. Łatwy chwyt. Obwód 67,5cm, średnica 21,5cm. Waga 4,500kg.

255,37 zł
Piłka lekarska 4kg

Piłka lekarska 4kg

Piłka lekarska. Łatwy chwyt. Obwód 67,5cm, średnica 21,5cm. Waga 4kg.

229,12 zł
Piłka lekarska 5kg

Piłka lekarska 5kg

Piłka lekarska. Łatwy chwyt. Obwód 67,5cm, średnica 21,5cm. Waga 5kg.

281,61 zł